MOBİL UYGULAMA KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1– TARAFLAR

İşbu sözleşme ve ekleri (EK-1 Gizlilik Sözleşmesi) “Eski Kuyumcular Mah. Mekik Sokak No:25 Karesi/Balıkesir” adresinde mukim “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi” (bundan böyle Sosyo Balıkesir olarak anılacaktır) ile Sosyo Balıkesir mobil uygulamalarından iş bu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

MADDE 2– TANIMLAR

 • 2.1. Uygulama: Sosyo Balıkesir isimli mobil uygulama tüm mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımı ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu tüm sanal gerçeklik mecralarını ifade etmektedir. (Bundan böyle "Uygulama" olarak anılacaktır.)
 • 2.2. Kullanıcı: Uygulamadan Sosyo Balıkesir tarafından sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir. (Bundan böyle "Kullanıcı” olarak anılacaktır.)
 • 2.3. Sisteme Erişim Araçları: Sisteme Erişim Araçları: Kullanıcının hesabını yönetim sayfası, Uygulamaya erişim sağlayan kullanıcı adı, şifre, kod, parola gibi yalnızca Kullanıcının bilgisinde olan bilgileri ifade eder.
 • 2.4. İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, sms, mms, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını ifade eder.
 • 2.5. Mesaj: Sosyo Balıkesir’in, Kullanıcılara pazarlama, araştırma, bilgilendirme vb. amaçlarla göndereceği, Kullanıcıların Sosyo Balıkesir tarafından kendilerine gönderilmesine izin verdikleri mesajları ifade eder.
 • 2.6. Kullanıcı Hesabı Yönetim Sayfası: Kullanıcının yalnızca sisteme erişim araçlarını kullanarak ulaştığı üyeliğine ilişkin iş ve işlemlerde bulunduğu kendisine özel web sayfasını ifade etmektedir. (Bundan böyle kısaca "Portal" olarak anılacaktır.)

MADDE 3– KONU VE KAPSAM

 • 3.1. İşbu sözleşmenin konusu; Kullanıcıya yönelik olarak uygulamada mevcut olan ve ileride Sosyo Balıkesir tarafından sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
 • 3.2. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Uygulama ve Portal içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Sosyo Balıkesir tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 3.3. Bu kullanıcı sözleşmesi, sadece Kullanıcı ve Uygulama arasındadır. Bu sözleşmenin, Apple Inc., Apple Inc. yan kuruluşları ve bağlı şirketleri ile ilişkisi yoktur.

MADDE 4– UYGULAMA KULLANIM ŞARTLARI VE YARIŞMA KURALLARI

 • 4.1. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular, kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi "Kullanıcının" doğurduğu haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler Sosyo Balıkesir’in sorumluğunda değildir.
 • 4.2. Sosyo Balıkesir, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Kullanıcının işbu Uygulamadan yararlanmasına son verebilir.
 • 4.3. Katılımcılar, harita üzerinde beliren BiJetonları toplayabilirler ve bu topladıkları BiJetonlarla ödüller kazanabilirler.
 • 4.4. En fazla 20 metre mesafedeki BiJetonlar toplanabilir. Bu mesafe dışındaki BiJetonlar toplanamaz.
 • 4.5. Bir günde en fazla 150 BiJeton toplanabilir.
 • 4.6. Daha önce toplanan BiJetonlar, toplandıktan 1440 dakika sonra tekrar toplanabilirler.
 • 4.7. Verilecek ödüllerden sadece Öğrenci Balkart'ı bulunan vatandaşlar yararlanabilir.
 • 4.8. Kazanılan ödüller, kullanıcının Uygulama hesabına tanımlanacaktır.
 • 4.9. Ödüllerin nakde çevrilebilirliği veya başka bir şekilde devri mümkün değildir.
 • MADDE 5– KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

  • a) Kullanıcı, kullanıcı prosedürlerini yerine getirirken, Uygulamadaki ürün veya hizmetlerden faydalanırken ve Uygulamadaki ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Sosyo Balıkesir mobil uygulamada belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder.
  • b) Kullanıcı, Sosyo Balıkesir’in yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Kullanıcılara ait, Uygulama dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
  • c) Kullanıcı, Sosyo Balıkesir’in iş bu Sözleşme konusu ürün ve hizmetleri ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortaklarına, Kullanıcıya ait ticari bilgileri açıklamaya yetkili olacağını, bu hususu kabul ettiğini beyan ederek bu sebeple Sosyo Balıkesir’ in her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
  • d) Kullanıcı, Uygulamaya erişmek için kullandığı Sisteme Erişim Araçlarını (kullanıcı adı, şifre, kod gibi) gizli tutmakla yükümlüdür. Sisteme Erişim Araçlarını kullanma hakkı münhasıran Kullanıcıya aittir. Kullanıcı işbu bilgilerini üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Sisteme Erişim Araçlarının üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamı ile Kullanıcı sorumludur. Sosyo Balıkesir, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde Sosyo Balıkesir’i derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.
  • e) Kullanıcı, Uygulama dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Sosyo Balıkesir’in Kullanıcı tarafından Sosyo Balıkesir’e iletilen veya Uygulama üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.
  • f) Kullanıcı, kendine ait Portal’dan yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Sosyo Balıkesir’e verdiği iletişim kanallarının yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim kanalları olduğunu ve bu iletişim kanallarını aktif olarak kullandığını taahhüt eder. Aksi halde, Kullanıcı iletişim kanallarının üyenin kendisine ait olmamasından veya İletişim Kanallarını aktif olarak kullanmamasından dolayı Sosyo Balıkesir’in uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır.
  • g) Sosyo Balıkesir’in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar, Uygulama dahilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcının, Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcılar, Uygulamayı kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile Sosyo Balıkesir’in Uygulamaya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder.
  • h) Kullanıcı işbu uygulamanın Sosyo Balıkesir’e ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul eder. İşbu uygulamanın içeriği Fikri ve Sınai haklar doğrultusunda korunmaktadır. Kullanıcı, Sosyo Balıkesir ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Uygulama dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
  • ı) Uygulamada ve Uygulama üzerinden link verilen internet sitelerinde, Kullanıcı de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı Sosyo Balıkesir’in sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Sosyo Balıkesir, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
  • j) Kullanıcı ve Sosyo Balıkesir birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme'nin Taraflarca onaylanması ve uygulanması, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi– işveren ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz.
  • k) Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamında üçüncü kişilere göndereceği referans mesajlarının hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, göndereceği elektronik postalar ile üçüncü kişilerce istenmeyen elektronik posta iletişimi olarak nitelendirilebilecek yoğunlukta bir iletişimde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı bütün iletişimin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı olarak Sosyo Balıkesir’e bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talebin Sosyo Balıkesir tarafından kendisine ihbar edilebileceğini, Sosyo Balıkesir’in savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği kendisine savunma için gerekli yasal sürelerin geçirilmemesini teminen derhal sağlayacağını, bahsi geçen dava ve talep sonucunda Sosyo Balıkesir’in herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın Sosyo Balıkesir tarafından, tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının iş bu maddeye aykırı hareket etmesi sebebiyle Sosyo Balıkesir iş bu Sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak feshetme, üyeliği askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.
  • l) Kullanıcı, Sosyo Balıkesir’in kendisi ile elektronik haberleşme araçları ile iletişim kurmasını, kampanya ve promosyon gibi bilgilendirmeleri yapmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • m) Kullanıcı, ilgili formları doldurduktan sonra "Kullanıcı Sözleşmesi 'ni okudum, müzakere ettim ve sözleşme şartlarını kabul ediyorum" maddesini onayladıktan sonra iş bu Sözleşme kapsamında Kullanıcı olma ehliyetine sahip olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi halde, bu hususun Sosyo tarafından tespit edilmesi durumunda Kullanıcının sözleşmesi derhal feshedilir.

  Sosyo Balıkesir’in Hak ve Yükümlülükleri:

  • a) Sosyo Balıkesir, Uygulama'da sunulan ürün ve hizmetleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, Kullanıcının sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Sosyo Balıkesir, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Sosyo Balıkesir tarafından Kullanıcıdan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan Sosyo Balıkesir sorumlu olmayacak ve Kullanıcının Uygulamayı kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.
  • b) Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle Uygulama içerisinde Sosyo Balıkesir kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Sosyo Balıkesir, üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar, kusur ve bozuklulukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Sosyo Balıkesir’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
  • c) Sosyo Balıkesir, Uygulama'da yer alan Kullanıcı bilgilerini Hizmetler dışında da Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve iç denetimler için veya demografik bilgi olarak reklam ve/veya tanıtım için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
  • d) Sosyo Balıkesir, işbu Uygulama ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, Uygulamayı kullanma koşulları ile Uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, Uygulamayı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar, Uygulamanın kullanımı ya da Uygulamaya giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, Sosyo Balıkesir tarafından belirlenen mecra üzerinden Kullanıcılara duyurulur.
  • e) Sosyo Balıkesir, Uygulama kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Sosyo Balıkesir özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, Internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, Sosyo Balıkesir’den kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
  • f) Sosyo Balıkesir gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

  MADDE 6– HİZMETLER

  • 6.1. Sosyo Balıkesir, Uygulama aracılığıyla Kullanıcılara bakiye görüntüleme, hesap hareketlerini inceleme ,ürünleri inceleme ve Sosyo Balıkesir ile iletişime geçme hizmetlerini sunacaktır. Sosyo Balıkesir, sunduğu hizmetlerin içeriğinde istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
  • 6.2. Bu sözleşme ile birlikte Kullanıcı, Apple Inc.’ın, Uygulamaya ilişkin herhangi bir bakım, destek hizmeti sağlama konusunda veya Uygulama içi yarışmaların, çekilişlerin organizasyonu veya Uygulama ile ilgili operasyonel süreçler üzerinde herhangi bir kontrol veya sorumluluğu olmadığını kabul eder.

  MADDE 7– GİZLİLİK

  • Sosyo Balıkesir, Kullanıcılarla ilgili bilgileri işbu Sözleşme'nin kapsamı dışında işbu Sözleşme'nin EK-1 bölümünde yer alan ve Kullanıcı Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçası olan "Gizlilik Sözleşmesi" kapsamında kullanabilir. Sosyo Balıkesir, Kullanıcılara ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme'nin kapsamı dışında ancak "Gizlilik Sözleşmesi"nde belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

  MADDE 8– UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

  • İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Balıkesir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  MADDE 9– FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

  • Uygulama'nın (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, Sosyo Balıkesir markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları Sosyo Balıkesir’e aittir ve/veya Sosyo Balıkesir tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan Sosyo Balıkesir’e ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler Sosyo Balıkesir’in uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Sosyo Balıkesir’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

  MADDE 10– SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

  • Sosyo Balıkesir, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni veya herhangi bir hükmünü ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Uygulama'da ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

  MADDE 11– MÜCBİR SEBEPLER

  • 11.1. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, Sosyo Balıkesir’in gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Uygulama, Portal ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Sosyo Balıkesir’in makul kontrolü haricinde gelişen ve Sosyo Balıkesir’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
  • 11.2. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edinimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.

  MADDE 12– KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

  • Kullanıcı, işbu Sözleşme' den doğabilecek ihtilaflarda Sosyo Balıkesir’in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  MADDE 13– SÖZLEŞMENİN FESHİ

  • İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Uygulamayı üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

  MADDE 14– TEBLİGAT ADRESLERİ

  • 14.1. Kullanıcıların, Sosyo Balıkesir’e bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.
  • 14.2. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

  MADDE 15–YÜRÜRLÜK

  • 15.1. Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
  • 15.2. İşbu Sözleşme, Kullanıcının, üyelik talebine, elektronik olarak onay verilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, ekleri ile birlikte uygulanacaktır. Ekler ile işbu Sözleşme hükümleri arasında çelişki olması halinde iş bu Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.
  • 15.3. İşbu Sözleşme 15 (onbeş) madde ve 1 (bir) adet Ek sözleşmeden oluşmakta olup, Kullanıcının sitede yer alan Kullanıcı Sözleşmesi'ni onaylaması neticesi, tarafların serbest iradeleri ile kurulmuştur. Ek sözleşmeler işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

  MADDE 16–KULLANICI İÇERİK POLİTİKASI

  • 16.1. Kullanıcılar, uygulamamıza yükledikleri veya paylaştıkları her türlü içerikten (resimler dahil) tamamen sorumludur.
  • 16.2. Kullanıcılar yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, siyasi içerikli, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder.
  • 16.3. Bu tür içeriklerin tespit edilmesi durumunda, ilgili içerik derhal kaldırılacak ve kullanıcının hesabı askıya alınacaktır.
  • 16.4.Kullanıcılar, bu politikaya uymaları gerektiğini kabul ederler ve bu politikanın ihlali durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ederler.

  MADDE 17–SORUMLULUK POLİTAKASI

  • 17.1. Bu yarışma veya çekiliş, Apple Inc. ("Apple") ile herhangi bir şekilde bağlantılı değildir. Apple, bu yarışmanın sponsoru veya destekleyicisi değildir.
  • 17.2. Katılımcılar, bu yarışmaya katılmakla, herhangi bir uyuşmazlık durumunda Apple'a başvurmanın mümkün olmadığını ve Apple'ın bu yarışmanın düzenlenmesi ve yönetilmesi ile hiçbir sorumluluğunun olmadığını kabul ederler.
  • 17.3. Bu yarışma veya çekiliş, Apple'ın hüküm ve koşullarını veya politikalarını yansıtmaz. Bu nedenle, katılımcılar, bu yarışma veya çekilişe katılım sırasında Apple'ın hüküm ve koşullarına veya politikalarına tabi olmadıklarını anlamalıdırlar.
  • 17.4. Herhangi bir soru veya şikayet durumunda, katılımcılar, yarışmanın sponsoru ve/veya organizatörü olan Sosyo Balıkesir'e doğrudan başka hiçbir aracı kurum veya kuruluşa gitmeden önce başvurmalıdır.

  EK - GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

  • 1. Sosyo Balıkesir, kişisel bilgi ve veri güvenliğini önemsemekte ve bu hususta gerekli olan tüm tedbirleri almaya özen göstermektedir. Kullanıcılar da Uygulamayı kullanarak işbu gizlilik sözleşmesi hükümlerine uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
  • 2. İşbu Gizlilik Sözleşmesi, Uygulamanın tüm bölümlerinde geçerli olacaktır.
  • 3. Kullanıcıların bilgilerinin korunması ve gizliliğin sürdürülebilmesi Sosyo Balıkesir’in birinci önceliğidir. Bu nedenle Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler sözleşmede belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Sosyo Balıkesir’in, Kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Sosyo Balıkesir’in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
  • 4. Sosyo Balıkesir, Uygulama kapsamında Kullanıcı tarafından paylaşılmış olan bilgilere erişebilir. Sosyo Balıkesir, bu bilgileri Uygulamanın kullanımına yönelik olarak yalnızca iştirakçileri ile paylaşacağını taahhüt eder. Kullanıcı da bu bilgilerin Uygulamanın amacına yönelik olarak kendisi ile iletişime geçilmek için kullanılacağını kabul eder. Sosyo Balıkesir, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiç bir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.
  • 5. Uygulamadaki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Uygulamada çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, Sosyo Balıkesir gerektiğinde Kullanıcıların IP adresini, sosyal ağ kullanıcı hesabında kayıtlı bilgileri kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, Sosyo Balıkesir tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir.
  • 6. Uygulama kapsamında elde edilen bilgiler Sosyo Balıkesir ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından Kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, izinli pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir.
  • 7. Sosyo Balıkesir, Uygulama içerisinde başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir, anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitesine yönlendirebilir. Sosyo Balıkesir, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer Uygulamaların gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.
  • Sosyo Balıkesir, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;
   • Hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
   • Sosyo Balıkesir’in, Kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,
   • Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri,
   • Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller.
  • 9. Sosyo Balıkesir, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi taahhüt etmektedir.
  • 10. Sosyo Balıkesir tarafından Uygulamalar içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren Kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, Sosyo Balıkesir ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilecektir.
  • 11. Sosyo Balıkesir, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü zamanda Uygulamada yayınlamak şartıyla değiştirebilir. Sosyo Balıkesir’in değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri Uygulamada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilir.
  • 12. İşbu Gizlilik Sözleşmesi, 12 (oniki) maddeden ibaret olup Mobil Uygulama Kullanıcı Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.